Policys

Herwig Måleri AB arbetar fortlöpande med att minska miljöbelastningar inom måleriet. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt en sammanvägning av vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ansvariga för att miljöplanen följs är företagsledningen och arbetsledare.

 • Vi har som målsättning att använda oss av material som påverkar miljön på minsta möjliga sätt.
 • Vi samarbetar med våra leverantörer för att uppdatera oss på marknadens senaste produkter och för att kunna leverera ett måleri som har minsta möjliga påverkan på miljön.
 • Vi strävar efter att begränsa uppkomsten av avfall och att se till att avfall sorteras och lämnas i rätt återvinningssystem.
 • Vi försöker att få ner transporter och bränsleförbrukning genom att planera våra arbetet vilket i sin tur leder till mindre transporter och ett väl upplagt arbete.
 • Fastställda miljömål skall uppnås och ständigt förbättras.

Herwig Måleri AB ska eftersträva att verksamheten har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 • Avfall som ska förbrännas eller på annat sätt hanteras särskilt återlämnas på återvinningscentraler.
 • Vi ska ta hand om vår egen hälsa och använda skyddsutrustning för att minska belastning på hud och lungor.
 • Vi ska begränsa uppkomsten av restavfall.
 • Alla inköp och investeringar ska noga övervägas. Vid två likvärdiga alternativ ska det mest miljövänliga alternativet väljas.
 • I det dagliga arbetet ska alla medarbetare ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö och förebygga eller minimera negativ miljöpåverkan.
 • Verksamheten skall drivas mot ett resurssnålare utnyttjande och därigenom minska avfallsmängder. Källsortering ska ske i stå stor utsträckning som möjligt.
 • Öka användandet av miljövänliga produkter och metoder i produktionen för att främja en hållbar utveckling.
 • Öka medvetenhet, genom kunskap och förståelse.